# مرگ_ملک_عبدالله_پادشاه_ظالم_حجاز_در_آستانه_ظـــهور